Assegurança ètica

Una assegurança ètica?

L’assegurança és un instrument financer i, com a tal, ha d’estar al servei de les persones. Entenem l’assegurança com un instrument social i reivindiquem els valors d’una assegurança ètica i solidària basada en tres principis:

  • Mutualitat: entenem l’assegurança com a instrument col·lectiu al servei de la comunitat
  • Equitat: creiem que l’accés a cobertures asseguradores ha de ser un dret per a tothom
  • Transparència: reivindiquem una assegurança que sigui un contracte entre iguals sense abusos ni clàusules injustes, discriminatòries o ambigües

L’assegurança ètica, com a part de la finança ètica, forma part de les estratègies d’articulació del mercat social i de la transició cap a una nova economia social i solidària.

Taula del sistema de Finances Ètiques

Com succeeix amb la banca, al sector assegurador la inversió és la principal font de beneficis, però també ha de permetre establir vincles socials i comunitaris. Per a les persones consumidores d’assegurances és important conèixer quin ús dels seus diners fa el sistema assegurador.

En la finança ètica, la política d’inversió es basa en criteris positius de servei a l’economia real, a projectes que tinguin un impacte positiu en termes de sostenibilitat social o ambiental. A més, també han de facilitar l’accés al crèdit a col·lectius tradicionalment exclosos.

La Taula del Sistema de Finances Ètiques de REAS-Xarxa de Xarxes d’Economia Alternativa i Solidària coordina organitzacions adherides a les activitats i principis de la finança ètica a Espanya.

CAES forma part de la Taula des de la seva constitució perquè entenem que una resposta efectiva a la necessitat d’una nova finança passa per l’articulació d’un sistema integral de finances ètiques que incorpori instruments bancaris, de crèdit i d’assegurança.

El segell EthSI

L’any 2009 es va crear la certificació EthSI, un segell d’abast europeu que avala el compromís social i ambiental de les organitzacions que operen en el mercat assegurador. Aquest distintiu, que s’ha de renovar anualment, el concedeix l’Observatori de les Finances Ètiques a través d’un comitè avaluador independent. El comitè examina si les companyies exerceixen un comportament ètic en el si de l’organització així com amb els productes que ofereixen i les inversions que realitzen. A Espanya només cinc corredories i tres companyies d’assegurances disposen d’aquesta certificació. Entre elles, hi ha les corredories de CAES, Arç Cooperativa i Seryes.

5
Preguntes clau

Per què s'afirma que s'ofereixen assegurances ètiques si en alguns casos els contracten amb companyies convencionals?

El desenvolupament de l’assegurança ètica necessita un procés d’evolució. De moment, les necessitats asseguradores de totes les empreses, entitats i persones no poden estar cobertes amb els productes certificats com ètics i solidaris perquè encara hi ha poques companyies certificades.

Si la pòlissa que contracte amb Arç o Sèries la gestiona una companyia no certificada, no puc dir que he adquirit una assegurança ètica i solidària ...

Des del punt de vista de la companyia asseguradora i de producte final no, però es tracta d’un producte ètic i solidari des del punt de vista de la corredoria que el gestiona (Arç i Seryes), el que permet anar acumulant poder de compra i fer pressió a les companyies.

Per què Arç i Sèries no treballen exclusivament amb companyies certificades?

Mentre no es puguin atendre les necessitats asseguradores d’organitzacions de l’economia solidària i particulars es treballa per incrementar el poder de compra i perquè les companyies avancin cap al registre EthSI.

Arç i Sèries em poden garantir que les primes de les assegurances que contracte no es reinvertiran en negocis poc ètics?

Si l’Observatori de les Finances Ètiques detectés que una part de la inversió d’una companyia certificada està sent invertida en les anomenades inversions ‘de màxima sensibilitat ètica’, com l’armament o els paradisos fiscals, podria retirar la certificació a la companyia.

Quin tipus d'auditoria passen les companyies i les corredories certificades amb el segell EthSI?

L’Observatori de les Finances Ètiques demana a les empreses informació rellevant respecte a cada nivell de registre així com la seva memòria de sostenibilitat i comprova que efectivament s’hagin millorat.

Et passes a les assegurances ètiques?

Estudiem cada sol·licitud de manera personalitzada i presentem un pressupost comparant companyies i prioritzant les opcions d’assegurances certificades com ètiques i solidàries.